Zásady ochrany osobních údajů společnosti ŠKOLENO s. r. o.

ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je obchodní společnost Školeno s.r.o., IČ: 06739849, se sídlem Sodná 2052/122, Ostrava. Zaměřujeme se profesní vzdělávání obchodních společností a fyzických osob, pořádání školení a seminářů a zpracováváme odborné online semináře.

Společnost Školeno s. r. o. se stará o soukromí svých klientů i obchodních partnerů. Tyto zásady se zabývají právě soukromím našich klientů.

Děláme maximum pro zabezpečení vašich osobních údajů, které jste nám sami poskytli či které jsme získali v souvislosti s naší obchodní činností. Naše společnost nesbírá a neshromažďuje žádné osobní údaje bez předem vymezeného účelu, o čemž jsou subjekty údajů – tedy osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme – předem poučeni.

PROČ MOJE ÚDAJE SHROMAŽĎUJETE?

S ohledem na zásadu minimalizace zásahů do soukromí naše společnost zpracovává nezbytné minimum osobních údajů svých klientů, a to jen takové, které jsou nezbytné pro plnění povinností, ať už smluvních nebo zákonných. Jedná se zejména plnění daňových povinností a plnění smluvních povinností spojených se zakoupením online semináře či jiné vzdělávací aktivity.

Takovéto zpracování je zákonné na základě právního titulu plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a na základě právního titulu plnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Některé osobní údaje, zejména pak údaje kontaktní, využíváme za účelem rychlejší a efektivnější komunikace a dále také proto, abychom Vás mohli informovat o našich dalších produktech a nabídkách. Tyto údaje zpracováváme na základě právního titulu oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

V této souvislosti vás upozorňujeme, že máte právo vznést námitku proti zpracování údajů, které byly zpracovány z titulu oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Vaší námitkou se budeme zabývat a posoudíme v konkrétní věci, zda ochrana vašeho soukromí převáží našimi oprávněnými zájmy, tedy zefektivněním práce a zvýšením bezpečnosti.

Stručně řečeno, osobní údaje sbíráme a uchováváme z důvodu plnění povinností, a to jak zákonných, tak i smluvních, a dále zpracováváme některé osobní údaje pro potřeby marketingu a propagace obchodní společnosti.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁTE PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY?

Při uzavření smlouvy zpracováváme pouze nejnutnější osobní údaje, a to jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, a dále telefonický a e-mailový kontakt. Další údaje se na smlouvě nevyskytují.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁTE V PRŮBĚHU TRVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU?

Plnění smluvních povinností vyžaduje téměř vždy zpracovávat vaše jméno a příjmení, a adresu trvalého pobytu. Další údaje, kterými je telefonní číslo a e-mailová adresa pak slouží zejména k usnadnění komunikace a zrychlení toku informací.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁTE PO SKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU?

Po skončení smluvního vztahu uchováváme pouze ty osobní údaje, na které se vztahují zákonné archivační lhůty.

SDÍLÍTE MÉ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM?

K předávání vašich osobních údajů dalším subjektům nedochází.

JAK SE MOHU PROTI ZPRACOVÁNÍ BRÁNIT?

V případě osobních údajů, které jsou zpracovány z titulu oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR máte také právo vznést námitku proti zpracování údajů. Vaší námitkou se budeme zabývat a posoudíme v konkrétní věci, zda ochrana vašeho soukromí převáží našimi oprávněnými zájmy, tedy zefektivněním práce a zvýšením bezpečnosti.

JAKÁ JSOU PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM?

Máte právo požádat, abychom vám sdělili, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, pro jaké účely, jakým způsobem a také s kým je sdílíme.

Můžete kdykoli požádat o přístup ke svým osobním údajům, dále žádat abychom vaše osobní údaje aktualizovali, opravili či vymazali (za předpokladu, že to nebude mít vliv na plnění smlouvy, právních povinností či našich oprávněných zájmů).

Pokud nepožádáte o odstranění vašich údajů, můžeme je uchovávat po dobu, která je nutná pro splnění pracovní smlouvy a zákonných povinností, zejména těch archivačních.

Máte také možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

NA KOHO SE MŮŽU V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OBRÁTIT?

Máte-li k těmto zásadám nebo výše uvedeným informacím jakékoli otázky, můžete kontaktovat přímo nás na e-mailové adrese skoleni@brnenskypravnik.cz. Rádi vám poskytneme bližší informace a vysvětlení k těmto zásadám.

V Brně dne 3.1.2018