VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ ONLINE SEMINÁŘE

zaměřeného na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) obchodní společnosti Školeno s. r. o., IČ: 06739849, se sídlem Sodná 2052/122, Ostrava

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky užívání online semináře zaměřeného na problematiku nařízení GDPR představují nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi obchodní společností Školeno s. r. o. (dále jen „Poskytovatel“) a vámi, fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Uživatel“), která vás opravňuje k užívání online semináře.

UŽÍVÁNÍM ONLINE SEMINÁŘE POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TYTO VŠEOBECNÉ PODMÍNKY, ROZUMÍTE JEJICH OBSAHU A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÁZÁNI JEJICH USTANOVENÍMI.

2. Vymezení pojmů

Smluvní strany se dohodly, že pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

Poskytovatel – Poskytovatelem je strana Smlouvy, která se zavazuje zajistit za úplatu druhé smluvní straně přístup do online semináře, a to za podmínek sjednaných v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Uživatel – Uživatelem je osoba, které byla na základě těchto Všeobecných podmínek uzavřených s Poskytovatelem poskytnutý nebo jinak zpřístupněný online seminář.

Všeobecné obchodní podmínky – Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele vyplývající jim z uzavřené Smlouvy. Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání, nebo pokud platnost některých ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek není Smlouvou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy Poskytovatele a Uživatele tyto Všeobecné obchodní podmínky.

3. Licence

Na základě uzavřené smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem a dále na základě uhrazení licenčního poplatku dojde ke zpřístupnění online semináře, a to do 31. 12. 2018.

Uživatel je oprávněn

  • Využívat veškeré dokumenty a další materiály online semináře pro své vlastní potřeby
  • Uchovávat dokumenty i po 31. 12. 2018
  • Poskytovat přístupovou licenci maximálně desíti dalším uživatelům

4. Licenční poplatek a platební podmínky

Přístup do online semináře je spojen se zaplacením poplatku ve výši 8.000 Kč. Po připsání úhrady na účet poskytovatele bude uživateli zpřístupněn online seminář, který bude moci neomezeně využívat na maximálně desíti zařízeních.

Uživatel je srozuměn s tím, že povinnost platit Licenční poplatek není vázána na faktické využívání online semináře ze strany uživatele v příslušném předplaceném období ani na rozsah tohoto využívání.

Zaplacením poplatku uživatel získává práva navštěvovat online seminář a využívat vzory dokumentů pro svoji vlastní potřebu, nestává se však vlastníkem obsahu kurzu, to znamená, že není oprávněn dokumenty zpřístupňovat třetím subjektům.

Poplatek za využívání online semináře je splatný na základě faktury s veškerými náležitostmi účetních a daňových dokladů vyžadovanými platnými právními předpisy, zejména zákonem o DPH. Faktury bude Poskytovatel zasílat Uživateli elektronickou cestou na e-mailovou adresu Uživatelem uvedenou při objednávce a má se za to, že faktura byla uživateli řádně doručena dnem následujícím po odeslání faktury. Splatnost faktury je čtrnáct (14) dní od data doručení. Za den zaplacení se rozumí připsání celé platby poplatku za užívání online semináře na účet poskytovatele uvedený na faktuře.

Online seminář bude ze strany poskytovatele aktivován do sedmi pracovních dní od data připsání úhrady na účet poskytovatele.

5. Trvání smluvního vztahu a jeho ukončení

Smlouva zaniká dne 31. 12. 2018. Před ukončením přístupu k online semináře bude uživatel informován o podmínkách prodloužení přístupu k semináři a o aktualizacích, které budou v semináři provedeny.

6. Závěrečná ujednání

Veškeré závazkové vztahy upravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí českým právním řádem. Uživatel výslovně souhlasí, že k řešení jakýchkoliv sporů nebo nároků ze Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek vůči Poskytovateli nebo sporů a nároků souvisejících s používáním online semináře je místně příslušný soud Poskytovatele a výslovně souhlasí s výkonem jurisdikce tímto soudem. Všeobecné obchodní podmínky nezakládají na straně Poskytovatele kromě závazků konkrétně uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách žádné jiné závazky.